Produkty Lipault przechodzą rygorystyczne testy mające na celu zapewnienie, by produkty turystyczne, do których mają Państwo zaufanie, spełniały surowe standardy. W rezultacie w przypadku wystąpienia problemu związanego z produktem Lipault („Produkt”) spowodowanego wadami produkcyjnymi dotyczącymi materiału lub wykonania, Lipault, według własnego uznania, naprawi lub wymieni Produkt zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie. Gwarancja udzielona na mocy niniejszego dokumentu przysługuje wyłącznie pierwszemu nabywcy Produktu lub osobie, która otrzymała go w prezencie. Okres gwarancji jest określony w karcie gwarancyjnej znajdującej się wewnątrz Produktu i/lub na liście cech Produktów na naszej Stronie internetowej.
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i nie obejmuje żadnych szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem (na przykład przewożeniem nietypowych przedmiotów), zaniedbaniem, wypadkami, otarciem, ekspozycją na zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury, działaniem rozpuszczalników, kwasów, wody, normalnym zużyciem lub uszkodzeniem podczas transportu (na przykład przez linie lotnicze). Konserwacja i naprawy Państwa produktu nieobjęte gwarancją mogą zostać wykonane przez dowolną firmę, natomiast w przypadku napraw objętych gwarancją Lipault wymaga, by korzystali Państwo wyłącznie z usług autoryzowanego centrum serwisowego Lipault („Centrum serwisowe”). Niewłaściwe lub niewłaściwie wykonane prace konserwacyjne lub naprawy skutkują unieważnieniem niniejszej gwarancji. Aby odnaleźć Centrum serwisowe w dowolnym miejscu na świecie, należy kliknąć tutaj. Nie należy wysyłać swojego Produktu bezpośrednio do Lipault, ponieważ spowoduje to jedynie opóźnienie naprawy. Niniejsza gwarancja ma zasięg globalny, zatem mogą Państwo oddać swój Produkt do naprawy w dowolnym Centrum serwisowym na świecie. Ponoszą jednak Państwo wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do danego Centrum serwisowego, w tym, między innymi, koszty opakowania, wysyłki i obowiązujących podatków.
W przypadku serwisu gwarancyjnego w Centrum serwisowym muszą Państwo posiadać odpowiednio wypełnioną kartę gwarancyjną lub oryginalne potwierdzenie zakupu. Centrum serwisowe ustali, czy problem jest objęty gwarancją Lipault. Jeśli tak, zostaną Państwo poinformowani, czy Produkt zostanie naprawiony czy wymieniony. Koszty każdej takiej naprawy lub wymiany, w tym koszty związane ze zwrotem naprawionego lub wymienionego produktu, ponosi Lipault. Jeśli produkt ma zostać wymieniony, ale nie jest już dostępny, Lipault zastąpi go porównywalnym produktem.
Szkody incydentalne i następcze spowodowane naruszeniem warunków umowy są kategorycznie wyłączone z zakresu gwarancji. Opłaty za robociznę i szkody wynikające z prac wykonanych przez kogokolwiek innego niż Centrum serwisowe nie są objęte niniejszą gwarancją. W zakresie dozwolonym przez lokalne przepisy niniejszym wyłącza się wszelkie gwarancje domniemane. Niniejsza gwarancja jest ograniczona do wartości Produktu. Specyfikacje produkcyjne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Zamki zamontowane w Produkcie mają na celu wyłącznie zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem i nie stanowią zabezpieczenia przed kradzieżą produktu lub jego zawartości, włamaniem lub otwarciem przez linie lotnicze, personel lotniska lub organy rządowe. Należy dokonać oględzin Produktu niezwłocznie po odzyskaniu go od osoby, która się nim zajmowała. W przypadku uszkodzenia podczas przewozu należy zgłosić roszczenie wobec firmy transportowej (która jest ubezpieczona na wypadek uszkodzenia Państwa produktu) w miejscu docelowym, w miarę możliwości przed odprawą celną.
Niniejsza gwarancja ma na celu przyznanie Państwu określonych praw. Poza prawami opisanymi w niniejszym dokumencie mogą Państwo posiadać również inne prawa, które różnią się w poszczególnych stanach lub krajach, dotyczące wyłączenia lub zastosowania gwarancji domniemanej, szkód incydentalnych i następczych oraz naprawy i wymiany. W rezultacie ograniczenia lub wyłączenia wyraźnie określone w niniejszej gwarancji mogą nie mieć zastosowania w Państwa przypadku.